Wat wij doen

We willen bestaande bedrijven in de Liemers toekomstbestendig maken. Onze maatschappij staat momenteel voor grote uitdagingen op economisch en ecologisch vlak. Het is van groot belang dat we het gebruik van grondstoffen en de impact op onze leefomgeving drastisch verminderen. Dus moeten we overschakelen naar een circulaire economie, en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Om de transitie naar een duurzame economie te maken en om bijbehorende uitdagingen te lijf te gaan, kunnen en moeten we op lokale schaal actie ondernemen. Samenwerking en het vormen van coalities worden hierin steeds belangrijker. Het combineren van functies, voorzieningen van het koppelen van behoeften levert economische, sociale en ecologische winst op. Ondernemers kunnen dan kansen grijpen in de duurzame markt. De overheid dereguleert, faciliteert, schept randvoorwaarden en is aanjager voor nieuwe verdienmodellen.

Groene Allianties de Liemers wil projecten realiseren die:

  • Aansluiten bij de ambities en belangen van de verschillende deelnemende organisaties en bedrijven.
  • Zoveel mogelijk de lokale en regionale bedrijvigheid stimuleren.
  • Een wezenlijke duurzaamheidswinst opleveren.
  • Zichtbaar en aansprekend zijn.
  • Een voorbeeldfunctie vervullen in de Liemers, maar ook elders in de regio/in het land.
  • Bijdragen aan bewustwording, uitstraling en klantenbinding van de ondernemingen in de Liemers.
  • Bijdragen aan een sterkere lokale economie (gezamenlijke kostenbesparingen en opbrengsten lokaal hergebruiken, sluiten van lokale financiële kringlopen).