Verzet tegen afwegingskader duurzaamheid gemeente Zevenaar

Verzet tegen afwegingskader duurzaamheid gemeente Zevenaar

Het ‘Eilands Energieverbond’, het samenwerkingsverband dat zich inzet voor een Duurzaam Gelders Eiland,  verzet zich fel tegen het concept ‘Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)’ dat door het college van burgemeester en wethouders is voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming op 1 april 2020. 

Het  ‘Eilands Energieverbond’ is een samenwerkingsverband van Vandersanden Steenfabrieken, Wezendonk zand en grind B.V.,  Woonstichting Vryleve, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Wiek II, Groene Allianties de Liemers en BKC.

Door een brief aan de gemeenteraad én door in te spreken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 18 maart 2020 gaat het Energieverbond het tij proberen te keren.

Het Energieverbond heeft een plan opgesteld om grootschalig, gebiedsgerichte duurzame energie en warmte op te gaan wekken en daarmee een duurzaam energielandschap te creëren van, voor en door de inwoners van én de bedrijven van het Gelders Eiland. Een toekomstproof plan dat bijna 5.000 huishoudens verduurzaamt door lokale opwek. Een plan dat daarnaast ook fors bijdraagt aan het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen, vooral aan de Spijkse Dijk, en dat opschaalbaar gemaakt gaat worden voor de rest van de Liemers en van Nederland. 

In het concept ‘Toets- en afwegingskaders grootschalige, duurzame energieopwekking’ van de gemeente Zevenaar wordt echter op het Gelders Eiland geen ruimte geboden voor grootschalige duurzame energieopwekking.  Het Gelders Eiland ontbreekt op de kaart met voorkeursgebieden waar grootschalige opwek mogelijk wordt gemaakt. 

Het Energieverbond vraagt gemeente Zevenaar om het Gelders Eiland als voorkeursgebied aan te wijzen en om meer dan drie initiatieven, waar het toets- en afwegingskader nu toe beperkt is, in behandeling te nemen omdat de opgave van de energietransitie groot is, juist op het Gelders Eiland:  

  • Op het Gelders Eiland ligt veel bedrijvigheid met groot elektriciteits-  en gasverbruik. Juist bij deze bedrijven is er draagvlak voor het gezamenlijk verduurzamen.  
  • Middels het stapsgewijs realiseren van het plan ‘Duurzaam Gelders Eiland’ wordt een substantieel deel van de opgave van gemeente Zevenaar gerealiseerd in het kader van verduurzaming: 
    • een directe CO2- reductie van 133.000.000 kg; 
    • lagere investering per woning ten behoeve van verduurzaming in totaal € 15.000.000; 
    • fors aantal extra arbeidsplaatsen in de uitvoering van projecten (500 manjaren) door de inzet van lokale bedrijven e.d.
  • Het Gelders Eiland is landschappelijk en ecologisch waardevol. Wettelijk is er echter ook ruimte op het Gelders Eiland om grootschalige opwek te realiseren. Daar wil het Energieverbond gebruik van maken, waarbij uitgangspunt is om de bestaande landschappelijke én ecologische waarden niet te schaden maar juist op zoek te gaan naar versterking daarvan.
  • In het afwegingskader worden participatie en draagvlak belangrijk gevonden.  Het Energieverbond gaat participatie en eigenaarschap van inwoners en ondernemers organiseren en samen met hen de projecten vormgeven.